Кјуби Македонија ребрендирано во Осигурување Македонија

//Кјуби Македонија ребрендирано во Осигурување Македонија

Кјуби Македонија ребрендирано во Осигурување Македонија

Домашната компанија Осигурување Кјуби Македонија во иднина ќе го носи името Осигурување Македонија – Ви-ена иншуренс груп. Промената е ре-зултат на купувањето од страна на Виена иншуренс груп, австриската фупација со седиште во Виена, која сега е нов сопственик на поранешното Кјуби Македонија. Промената на името на друштвото, исто така, резултира и со процес на ребрендирање.

– Убеден сум дека промените во компанијата ќе придонесат за поната-мошен одржлив развој на Осигуру-вање Македонија. Нашите клиенти можат да се потпрат на цврст осигуру-вач што поседува докажана стабил-ност, финансиска безбедност и про-фесионална стручност низ својата долга историја. Засилени од професи-оналниот капацитет на Виена иншу-ренс фуп ќе продолжиме во таа насо-ка – оценува во соопштение Бошко Андов, генерален менаџер на Осигу-рување Македонија.

[custom_frame_center]Кјуби Македонија ребрендирано во Осигурување Македонија[/custom_frame_center]

Извор: Вечер

Датум на објава: 17.08.2013

 

By | 2013-08-23T15:13:25+00:00 23/08/2013|Осигурување|